STATUT

Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

Zakład Usług Komunalnych zwany dalej Zakładem (w skrócie ZUK), działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r Nr 142 póz.1591 z późniejszymi zmianami.)
 2. ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 póz. 43 z późniejszymi zmianami)
 3. ustawy- z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
 4. niniejszego statutu

§2

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Spytkowice.

§3

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Spytkowice nie posiadającą osobowości prawnej rozliczającą się z budżetem Gminy Spytkowice, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 2. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
 3. Źródłami przychodów Zakładu są dochody uzyskane ze świadczenia usług dla Gminy, dla innych jednostek organizacyjnych Gminy, podmiotów gospodarczych i ludności oraz przyznane dotacje.
 4. Źródłami przychodów Zakładu są również dochody pozyskiwane ze zleceń od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Dla Gminy Spytkowice Zakład rozlicza usługi po kosztach własnych
Rozdział II

Organizacja Zakładu.

§4

Osobą bezpośrednio nadzorującą pracę Zakładu jest Wójt Gminy Spytkowice.

Wójt może powierzyć te czynności zastępcy Wójta.

§5

 1. Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany przez Wójta Gminy na czas określony lub nieokreślony.
 2. Kierownik wykonuje uchwały i zarządzenia organów Gminy Spytkowice.
 3. Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Zakładu.
 4. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest jednoosobowo Kierownik Zakładu. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem kierownik zakładu składa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
 5. W celu prawidłowego wykonywania swoich czynności Kierownik może ustanawiać pełnomocników. Pełnomocnicy działają w granicach ich upoważnienia. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Zakres czynności Kierownika Zakładu określa Wójt Gminy.

 

§6

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej w następującym zakresie:

 1. Usuwanie i wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników fekalnych – szamb zlokalizowanych przy budynkach komunalnych Gminy, od ludności i podmiotów gospodarczych.
 2. Utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w tym- zbieranie i wywóz odpadów stałych oraz odpadów komunalnych stałych, śmieci z nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice i miejsc użyteczności publicznej oraz od ludności i podmiotów gospodarczych
 3. Świadczenie usług zbioru odpadów niebezpiecznych zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami i zezwoleniami.
 4. Segregacja i odzysk odpadów komunalnych.
 5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni gminnej i zadrzewień.
 6. Utrzymanie dróg gminnych, ulic, dróg rolniczych, mostów, chodników, przepustów, rowów, placów w tym wykonywania konserwacji remontów i napraw.
 7. Organizacja ruchu drogowego.
 8. Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych.
 9. Wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 10. Wykonywanie remontów obiektów i urządzeń komunalnych oraz substancji mieszkaniowej Gminy.
 11. Realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 12. Gospodarowanie lokalami użytkowymi Gminy w zakresie napraw, remontów i usuwania awarii.
 13. Utrzymania czystości, estetyki dróg i ulic gminnych oraz terenów komunalnych w Gminy
 14. Świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminy
 15. Produkcja betonu i wyrobów betonowych na potrzeby Gminy
 16. Wynajmowanie posiadanych przez Zakład pomieszczeń i placów.
 17. Prowadzenie administracji cmentarzy komunalnych na terenie Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i uchwały Rady Gminy Spytkowice.
 18. Wykonywanie i remont instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby Gminy.
 19. Wykonywanie i remont instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i cieplno-grzewczej na potrzeby Gminy.
 20. Wykonywania robót budowlano-remontowych w obiektach komunalnych Gminy
 21. Organizacji w imieniu Wójta Gminy prac zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie bezrobociu i promocję zatrudnienia.

§7

Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownik, po uzyskaniu opinii Wójta Gminy.

Rozdział III

Mienie Zakładu i gospodarka finansowa

§8

 1. Mienie Zakładu stanowią nieruchomości gminy oddane zakładowi w trwały zarząd w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz mienie ruchome, w które został wyposażony.
 2. W przypadku likwidacji Zakładu lub jego części o przeznaczeniu majątku decyduje Rada Gminy Spytkowice.
 3. Zbywanie środków trwałych może nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Zakład zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania i eksploatacji nieruchomości i mienia ruchomego w który został wyposażony.
 5. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§9

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Statut Zakładu Usług Komunalnych
w Spytkowicach uchwalony Uchwałą Nr VII/51/03 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie  nadania  Statutu  Zakładowi Usług Komunalnych w Spytkowicach,
zmienionym Uchwałami Rady Gminy Spytkowice ;

Nr XIII / 92 / 03 z dnia 12 listopada 2003 r.,

Nr XX / 149 / 04 z dnia 8 czerwca 2004 r,

Nr XXII / 166 / 04 z dnia 28 września 2004 r.,

Nr XXXII / 361 / 06 z dnia 29 czerwca 2006 roku,

Nr  V / 43 / 07 z dnia 30 marca  2007 roku.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.