STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO
W SPYTKOWICACH

 

 1. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat pod grób ziemny:

1)      jednomiejscowy                                                                          200, 00 zł

2)      dwumiejscowy w kierunku pionowym                                   350, 00 zł

3)      rodzinny w kierunku poziomym za 1 miejsce                       200, 00 zł

4)      dziecięcy (do 13 lat)                                                                     150, 00 zł

5)      urnowy                                                                                           200, 00 zł

 

2.  Opłata za miejsca grzebalne na okres 20 lat pod grób murowany:

1)      jednomiejscowy                                                                         350, 00 zł

2)      dwumiejscowy w kierunku pionowym                                 500, 00 zł

3)      rodzinny w kierunku poziomym za jedno miejsce             350, 00 zł

4)      dziecięcy (do 13 lat)                                                                  200, 00 zł

5)      urnowy                                                                                        300, 00 zł

 

3. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego                                        1 500, 00 zł

4. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego                                      100, 00 zł

5. Opłata za korzystanie z chłodni:

1)   za pierwszą rozpoczęta dobę                                                              70,00 zł

2)   za każdą następna rozpoczętą dobę                                                 40,00 zł

 

 1. Opłata za wykonanie grobu:

1)   wykopanie i uformowanie mogiły                                                    450, 00 zł

2)   dziecięcego (do 13 lat)                                                                        200, 00 zł

3)   urnowego                                                                                              200, 00 zł

 

7. Wykonanie ekshumacji:

1)   zwłok                                                  800, 00 zł

2)   szczątków                                          600, 00 zł

 

 1. Opłata dla firm lub osób fizycznych za wydanie zezwolenia lub wykonywanie prac budowlanych oraz możliwość wjazdu na cmentarz:

1)      dokonanie czynności administracyjnych                     25,00 zł

2)      wjazd i dokonywanie prac budowlanych                  100, 00 zł

 

 1. Odbiór odpadów powstałych przy wymianie nagrobka

za każdą tonę                                                                         350, 00 zł

 

UWAGI:

 1. Do podanych cen naliczany będzie podatek VAT.
 2. Po upływie 20 lat od wniesienia opłaty przedłużenie okresu użytkowania grobu na kolejne 20 lat następuje po wniesieniu opłaty wg.  poz. 1 Cennika pod grób zwykły ziemny oraz poz. 2 Cennika pod grób murowany.
 3. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowanie grobu. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W SPYTKOWICACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Cmentarz w Spytkowicach      stanowi własność komunalną, zlokalizowany jest przy
  ul. Krakowskiej.
 2. Do prowadzenia cmentarza      upoważniony jest zarządca – Kierownik Zakładu Usług
  Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57.
 3. Załatwianie spraw formalno –      organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu      komunalnym i innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się      w godzinach podanych do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych      cmentarza komunalnego oraz stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych      w Spytkowicach.
 4. Zagospodarowanie cmentarza      odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego      drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne, zadrzewiania.
 5. Każdy grób posiada odrębne      oznaczenie w postaci numeru.

 

§ 2

 

Zasady korzystania i administrowania cmentarzem określają przepisy:

1)      Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.
Dz. U.z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.)

3)      Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 1 sieprnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów  (Dz. U. Nr 90 poz. 1013
z późn. zm.)

4)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków  (Dz. U. Nr 48 poz. 284)

5)      Niniejszego regulaminu.

§ 3

 

Regulamin cmentarza w szczególności określa zasady:

1)      Obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza,

2)      Świadczenia usług związanych z pochówkiem,

3)      Zabezpieczenia porządku na cmentarzu.

 

 

 

 

Rozdział II

Zasady obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza oraz świadczenia usług związanych z pochówkiem

 

§ 4

 

 1. Podstawowe zadania i      obowiązki Zarządcy cmentarza:

1)      prowadzenie ksiąg cmentarnych,

2)      gospodarowanie terenem cmentarza, zgodnie z planem zagospodarowania – wyznaczanie miejsc pod poszczególne rodzaje grobów,

3)      utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego poprzez wykaszanie traw, dbałość
o drzewa i krzewy,

4)      utrzymanie terenu cmentarza w czystości i porządku,

5)      dokonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń cmentarnych,

6)      przyjmowanie zamówienia na wykonanie usług związanych z chowaniem zmarłych
i zapewnienie ich pełnej realizacji,

7)      naliczanie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Gminy,

8)      wykonywanie innych czynności mieszczących sie w zarządzie cmentarzem,

 1. Przyjęcie zwłok, prochów i      szczątkow do pochowania następuje po przedstawieniu zarządcy oryginałów      dokumentów prawem przewidzianych.

 

Rozdział III

Przepisy porządkowe

 

§ 5

 

 1. Bezpośredni nadzór nad      przestrzeganiem porządku na cmentarzu oraz zapleczem terenu cmentarza      sprawuje Zarządca cmentarza.
 2. Z wszelkimi sprawami      dotyczącymi użytkowania i korzystania z cmentarza należy się zwracać do      Zarządcy cmentarza.

§ 6

 

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do:

1)      Zachowania powagi i poszanowania miejsca na całym jego obszarze,

2)      Przestrzegania porządku na cmentarzu oraz zasad określonych w regulaminie,

3)      Składania śmieci, trawy, chwastów, wieńców, wiązanek, zużytych zniczy i innych odpadów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych zlokalizowanych na terenie cmentarza.

 

§ 7

 

 1. Wykonywanie prac ziemnych,      kamieniarskich i budowlanych może nastąpić jedynie po zgłoszeniu ich      zarządcy cmentarza.
 2. Wykonawca prac, o których      mowa w ust. 1 zobowiązany jest do wywiezienia elementów powstałych po      wymianie nagrobków.
 3. Utrzymywanie mogił należy      do obowiązku osób zajmujących się grobem.

 

 

 

§ 8

 

Na terenie cmentarza komunalnego bezwzględnie zakazuje się:

1)      Wprowadzania zwierząt,

2)      Składowania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

3)      Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

4)      Prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

5)      Spożywania alkoholu i używania środków odurzających.

 

§ 9

 

Bez zgody Zarządcy cmentarza na terenie cmentarza zakazuje się:

1)      Wjazdu pojazdami mechanicznymi,

2)      Wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

3)      Prowadzenia działalności gospodarczej czy zarobkowej,

4)      Ustawiania ławek, płotków, chodników itp. utrudniających komunikację i ruch osób odwiedzających cmentarz,

5)      Sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.