Cmentarz Komunalny

CENNIK CMENTARZ SPYTKOWICE

L.p.

Rodzaj opłaty

Cenna netto

Cena brutto

1.

Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat pod grób ziemny :

1)

jednomiejscowy

200,00

246,00

2)

dwumiejscowy w kierunku pionowym

350,00

430,50

3)

rodzinny w kierunku poziomym za 1 miejsce

200,00

246,00

4)

dziecięcy (do 13 lat)

150,00

184,50

5)

urnowy

200,00

246,00

2.

Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat pod grób murowany :

1)

jednomiejscowy

350,00

430,50

2)

dwumiejscowy w kierunku pionowym

500,00

615,00

3)

rodzinny w kierunku poziomym za 1 miejsce

350,00

430,50

4)

dziecięcy (do 13 lat)

200,00

246,00

5)

urnowy

300,00

369,00

3.

Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego

1500,00

1845,00

4.

Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego

150,00

184,50

5.

Opłata za korzystanie z chłodni, za każdą rozpoczętą dobę

70,00

86,10

6.

Opłata za wykonanie grobu:

1)

Wykopanie i uformowanie mogiły

450,00

553,50

2)

dziecięcego

250,00

307,50

3)

urnowego

250,00

307,50

4)

czynności grabarza przy pochówku w grobie murowanym

350,00

430,50

7.

Wykonanie ekshumacji:

1)

zwłok

800,00

984,00

2)

szczątków

600,00

738,00

8.

Opłata dla firm lub osób fizycznych za wydanie zezwolenia lub wykonywanie prac budowlanych oraz możliwość wjazdu na cmentarz:

1)

Dokonanie czynności administracyjnych

25,00

30,75

2)

Wjazd i dokonywanie prac budowlanych

100,00

123,00

9.

Odbiór odpadów powstałych przy wymianie nagrobka za każdą tonę

350,00

378,00

Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 maja 2017 (Dz. Urz. Wojew. Małopol. z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 3951)

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W SPYTKOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Cmentarz w Spytkowicach stanowi własność komunalna, zlokalizowany jest przy ul. Krakowskiej.
2. Do prowadzenia cmentarza upoważniony jest zarządca – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57.
3. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu komunalnym i innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w godzinach podanych do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych cmentarza komunalnego oraz stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach.
4. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne, zadrzewiania.
5. Kady grób posiada odrębne oznaczenie w postaci numeru.
§ 2. Zasady korzystania i administrowania cmentarzem określają przepisy:
1) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.poz. 912 z póz. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z pózn. zm.)
3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sieprnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90 poz. 1013 z pózn. zm.)
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284)                                                                                                                                      5) Niniejszego regulaminu.
§ 3. Regulamin cmentarza w szczególności określa zasady:
1) Obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza,
2) Świadczenia usług związanych z pochówkiem,
3) Zabezpieczenia porządku na cmentarzu.

Rozdział 2.
Zasady obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza oraz świadczenia usług związanych z pochówkiem
§ 4. 1. Podstawowe zadania i obowiązki Zarządcy cmentarza:
1) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
2) gospodarowanie terenem cmentarza, zgodnie z planem zagospodarowania – wyznaczanie miejsc pod poszczególne rodzaje grobów,
3) utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego poprzez wykaszanie traw, dbałość o drzewa i krzewy,
4) utrzymanie terenu cmentarza w czystości i porządku,
5) dokonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń cmentarnych,
6) przyjmowanie zamówienia na wykonanie usług związanych z chowaniem zmarłych i zapewnienie ich pełnej realizacji,
7) naliczanie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Rade Gminy,
8) wykonywanie innych czynności mieszczących się w zarządzie cmentarzem,
2. Przyjecie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu zarządcy oryginałów dokumentów prawem przewidzianych.

Rozdział 3.
Przepisy porządkowe
§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem porządku na cmentarzu oraz zapleczem terenu cmentarza sprawuje Zarządca cmentarza.
2. Z wszelkimi sprawami dotyczącymi użytkowania i korzystania z cmentarza należy się zwracaćdo Zarządcy cmentarza.
§ 6. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do:
1) Zachowania powagi i poszanowania miejsca na całym jego obszarze,
2) Przestrzegania porządku na cmentarzu oraz zasad określonych w regulaminie,
3) Składania śmieci, trawy, chwastów, wieńców, wiązanek, zużytych zniczy i innych odpadów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych zlokalizowanych na terenie cmentarza.
§ 7. 1. Wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych może nastąpić jedynie po zgłoszeniu ich zarządcy cmentarza.
2. Wykonawca prac, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest do wywiezienia elementów powstałych po wymianie nagrobków.
3. Utrzymywanie mogił należy do obowiązku osób zajmujących się grobem.
4. Grób, który powstał 50 lat temu zostanie przeznaczony na nowe miejsce grzebalne w przypadku braku uiszczenia przez osoby zajmujące się grobem opłaty za miejsce grzebalne.
§ 8. Na terenie cmentarza komunalnego bezwzględnie zakazuje się:
1) Wprowadzania zwierząt,
2) Składowania sieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
3) Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
4) Prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,
5) Spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
§ 9. Bez zgody Zarzadcy cmentarza na terenie cmentarza zakazuje sie:                                     1) Wjazdu pojazdami mechanicznymi,
2) Wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
3) Prowadzenia działalności gospodarczej czy zarobkowej,
4) Ustawiania ławek, płotków, chodników itp. utrudniających komunikacje i ruch osób odwiedzających cmentarz,
5) Sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.