RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach z siedzibą w Spytkowicach (34-116) ul. Zamkowa 57.

Z administratorem – Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych, można się skontaktować poprzez adres email: zuk57@vp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w zakładzie możliwy jest poprzez adres email iod@spytkowice.net.pl lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wywozu odpadów, utrzymaniu czystości i zarządzania mieniem komunalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8) Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.

Podanie danych potrzebnych do zawarcia umowy jest dobrowolne jednakże niepodanie tych danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

„Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Socha. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email iod@spytkowice.net.pl oraz pisemnie na adres administratora”